Mateřská miniškolka Praha 1

Program školky

Naše miniškolka ,,Veselé slůně" průběžně zpracovává, doplňuje a obnovuje vlastní program pro práci s dětmi do tří let a s dětmi předškolního věku.

Řídíme se mottem: ,,Přátelská atmosféra nám pomáhá vidět svět očima, rozumem, i srdcem."

Naši pedagogičtí pracovníci, i vedení zařízení si vytvářejí třídní výchovně vzdělávací plány a programy, dle potřeb dětí a svých představ. Pracují tvořivě, reagují na situace ve třídě, respektují individualitu dítěte a taktéž se snaží spolupracovat s rodiči, i veřejností.

Program obsahuje témata vztahující se k životu ve společnosti, přírodě, ve všech oblastech výchovné práce.

ZÁKLADNÍ SMĚRY VÝCHOVNÉ PRÁCE:

Klademe důraz na:

 • vytvoření přátelského kolektivu a radostné atmosféry
 • rozvoj prosociálního chování
 • rozvoj emoční stránky osobnosti
 • estetické zaměření nabízených činností
 • prohlubování vztahu ke kultuře a umění
 • seberealizaci v oblastech hudebních, pohybových, výtvarných, i dramatických činností - (seznamování se s novými prvky různých oblastí, společné propojování těchto činností)
 • vedení dětí k tvoření a přetváření situací, které se dějí kolem nich
 • vytváření pozitivního vědomí
 • sociálně preventivní činnosti - (nenásilnou formou jsou děti vedeny k socializaci a přípravě na zvládnutí životních situací, do kterých se mohou dostat)
 • osvojení základů environmentálního, i multikulturního vzdělávání
 • volnost a svobodu při rozhodování dětí o svém volném čase
 • prožitkové učení
 • učení hrou
 • zapojení dětí do činností a her
 • projevování rozumových schopností a fantazií
 • pracování v kolektivu, individuálně i ve skupinkách
 • vzájemnou pomoc, radu
 • podporu v samostatnosti
 • podporu v kamarádství
 • nadání dětí a podporu v jejich talentu
 • rodinnou výchovu - (poznávání různých sociálních rolí, které člověk v životě má, naše rodina, můj domov, vztahy mezi členy rodiny, jejich důležitost,...)
 • zvyšování odolnosti dětí vůči rizikovému chování, umět se bránit ve styku s cizími lidmi, nebrat do ruky neznámé předměty, apod.
 • posilování mezilidských vztahů, vedení dětí ke správnosti a nesprávnosti jednání a jejich důsledků, ke zdvořilému chování, k úctě ke starším lidem, k používání slušných a ,,kouzelných" slovíček
 • znalost pravidel v dopravním provozu
 • předcházení projevům šikany

miniškolka Veselé Slůně
Telefon: +420 774 684 580
Email: info@dambo.cz

Adresa miniškolky Veselé Slůně:
Na Kačerově 447/7,
Praha 4 - Michle
141 00

rezervační a docházkový systém